verlengen - Dutch

Open Translation Engine 0.9.8.6
Dutch:
= English:


verlengen

=

lengthen

             

verlengen

=

prolong

             

verlengen

=

renew

             


 
=

Hello Anonymous Guest! Please contribute to the dictionary!

Open Translation Engine 0.9.8.6 Register       Login